Get Adobe Flash player

FORMA ŚWIADCZONYCH USŁUG

Obecnie kancelaria oferuje usługi prawne w formie:

 1. obsługi podmiotów gospodarczych obejmującej
  • stałą obsługę prawną,
  • doradztwo prawne oraz opiniowanie,
  • postępowanie koncyliacyjne oraz negocjacje,
  • zastępstwo procesowe,
 2. obsługi klientów indywidualnych obejmującej
  • doradztwo prawne oraz opiniowanie,
  • sporządzanie projektów umów, pism procesowych oraz innych aktów prawnych,
  • udział w mediacjach,
  • zastępstwo procesowe,
  • stałe konsultacje prawne w ramach karty stałego Klienta.

W obydwu w/w przypadkach obsługa prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta przy wykorzystaniu najnowszych technik komunikacji.

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII

W ramach kompleksowej obsługi prawnej o charakterze stałym bądź doraźnym Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • bieżącego doradztwa prawnego na rzecz Klienta w zakresie prowadzonej działalności;

 • spółek prawa handlowego / zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji/ oraz zakładania fundacji i stowarzyszeń, łącznie z redagowaniem umów, statutów i regulaminów;

 • rejestracji działalności gospodarczej;

 • uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji;

 • szeroko rozumianego doradztwa prawnego , w tym sporządzania opinii i ekspertyz prawnych, projektów umów, pism procesowych i innych aktów;

 • opiniowania i weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Klienta lub jego kontrahenta;

 • nadzorowania procedur przetargowych prowadzonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych lub kodeksu cywilnego;

 • uczestniczenia w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

 • doradztwa prawnego mającego na celu przygotowanie i realizację inwestycji prowadzonych przez Klienta;

 • zarządzania ryzykiem, w tym oceny i profilaktyki występujących zagrożeń;

 • uzyskiwania zabezpieczenia i ochrony własności materialnej i intelektualnej;

 • reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też przed sądami polubownymi we wszelkich sprawach spornych wynikłych w toku działalności Klienta;

 • reprezentacji Klienta w postępowaniach administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym związanych z cyklem inwestycyjnym i procesem budowlanym;

 • wykonywania w imieniu Klienta uprawnień wierzyciela w odniesieniu do zasądzonych należności, w tym reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych;

 • nadzoru nad spełnianiem wymogów nałożonych przez przepisy prawa na działalność prowadzoną przez Klienta oraz udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w powyższym zakresie, na podstawie publikatorów i wydawnictw fachowych prenumerowanych albo pozostających w dyspozycji Kancelarii;

 • informowania Klienta o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;

 • organizowania i prowadzenia szkoleń na zlecenie Klienta.

 

 

 

Alternative flash content

Requirements